Schoolvisie


Onze school is een vrije, katholieke basisschool waar wij de kinderen de beste kansen willen geven om op te groeien in een geest van openheid, eerlijkheid en respect voor elk-ander.

Onze schoolvisie steunt op 5 pijlers:

 • Onze opvoeding streeft naar een volledige persoonsvorming.
  Om gelukkig te worden heeft een kind hoofd, hart en handen nodig. Wij willen dat onze kinderen veelzijdig opgroeien: verstandelijk – lichamelijk – sociaal – affectief – muzisch … Wij streven er dus naar alle talenten van het kind te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Onze opvoeding getuigt van een voorkeursliefde voor elk kind.
  Alle kinderen zijn zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras welkom bij ons. Wij proberen oog te hebben voor de noden van elk kind. Natuurlijk rekenen wij hiervoor ook op een oprechte inzet van het kind en op de betrokkenheid van de ouders.Wij streven ernaar om de intrinsieke kwaliteiten van elk kind te ontdekken en te ontwikkelen. Deze onderwijsoptie wordt vertaald naar de dagelijkse klaspraktijk door de aandacht die wordt geschonken aan differentiatie en zorgverbreding, zowel voor de zwak-, normaal- als hoogbegaafde kinderen.
 • Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie.
  Om kinderen te helpen groeien willen wij hen nabij zijn en warmte en aandacht bieden. Daarom kiezen wij voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte, waarbij leerkrachten streven het goede voorbeeld te geven.
 • Onze opvoeding draagt zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding.
  In onze school bekennen wij doelbewust kleur. Wij geloven dat kleine en grote mensen door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar wij willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een geestelijk rijk gevuld leven.
 • Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking.
  Als schoolteam zullen wij hard werken om onze visie in de dagelijkse klaspraktijk te realiseren. Vanzelfsprekend rekenen wij ook op de inzet en de goede wil van de ons toevertrouwde kinderen en hun ouders. Zonder deze samenwerking lukt het ons niet.
  Wij kunnen ook rekenen op vele deskundige helpers zoals het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), onze school- en ouderraad en de lokale gemeenschap.

Onze visie op onderwijs

(Bijgewerkte schoolvisie vanuit Zill-implementatie. Dit is momenteel een open en groeiend document naargelang het nieuwe leerplan vorm en gestalte krijgt binnen ons schoolteam.)

Onze school is een vrije, katholieke basisschool waar wij de kinderen de beste kansen willen geven om op te groeien in een geest van openheid, eerlijkheid en respect voor elk-ander.
Onze schoolvisie steunt op 5 pijlers :

1. Streven naar een brede ontwikkeling

Zin in leren … zin in leven.
De harmonische ontwikkeling van elk kind staat voorop: hoofd, hart en handen ontvouwen, ontplooien en ontwikkelen.
We investeren in een betekenisvolle ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om zelfstanding, sterk, veerkrachtig en gelukkig in onze wereld te functioneren.

2. Oog voor kwaliteit:

We trachten onze kinderen onder te dompelen in betekenisvolle contexten en proberen hen via het aanbieden van een rijk leer- en leefklimaat te laten groeien.
Gericht op een gevalideerd doelenkader en met een passend, actief samenhangend onderwijsaanbod trachten we onze onderwijskwaliteit te bewaken, bij te sturen en te borgen.
Groeien in interesses, voorkeuren, talenten,… zowel bij de kinderen als bij het leerkrachtenteam.
We stimuleren de kinderen om hun eigen leerproces in handen te nemen, te evalueren en bij te sturen. Hierbij beogen we de succeservaringen van alle kinderen op een positieve en zorgzame manier.
Spelend en handelend leren en ontdekken, experimenteren en komen tot verwondering.

3. Een plaats voor iedereen:

Vanuit onze schooleigen christelijke identiteit en vanuit de opdrachtverklaring van de zusters Annuniaten van Heverlee zetten we onze deuren open voor elk kind en elke onderwijspartner.
In verbondenheid met elkaar trachten we te komen tot communicatie, respect en beleving van ons eigen geloof en dat van anderen.
Zich bemind voelen en samen warme school maken doet onze kinderen en ons team op alle vlak groeien.

4. Op maat voor elk kind:

Het basisaanbod op onze school is gelijk voor iedereen, maar elk kind is anders en uniek, heeft andere talenten en noden of komt uit een andere sociale context.
Met het oog op gelijke onderwijskansen bieden we elk kind de gepaste begeleiding aan. We leren van, met en aan elkaar en streven een zo groot mogelijke leerwinst na.
Door gerichte observaties, door evaluatiegegevens te noteren en hierbij positieve opbouwende of constructieve feedback te geven, laten we onze kinderen groeien in zelfvertrouwen, zelfstandigheid en dagen we hun doorzettingsvermogen uit.

5. Open communicatie en goede samenwerking:

“Samen school maken” willen we dagdagelijks voorop stellen. Door gedeelde verantwoordelijkheid en eerlijke en opbouwende communicatie trachten we de verbondenheid over de 3 vestigingen heen te bevorderen. Hierbij houden we rekening met de verschillende contexten.
We trachten samen te werken met alle onderwijspartners. Door werkgroepen, overlegmomenten, ouderparticipatie en een goede samenwerking met externe partners voelen we ons allen gedragen en dragen we zorg voor elk van ons.