Scholengemeenschap


Onze scholengemeenschap

Vanaf het schooljaar 2003-2004 werd er een scholengemeenschap opgericht waar de basisscholen Heilig-Hart&College Halle, Basisschool Don Bosco Halle en BuLO Don Bosco Halle deel van uitmaken.

De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het aangeboden onderwijs te coördineren en te begeleiden.

Deze scholengemeenschap wordt “De Zevensprong, Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Halle” genoemd.

Nederlandse taal primeert
Gezien de toenemende instroom aan anderstaligen in ons Nederlandstalig onderwijs, komen wij als vrije katholieke basisscholen van de scholengemeenschap “de zevensprong” overeen naar de toekomst toe éénsgezind volgende maatregelen consequent toe te passen om aldus de basiskwaliteit van onze Nederlandstalige opvoedingsprojecten te kunnen waarborgen.

  1. De directies verbinden er zich toe om uitsluitend het Nederlands te gebruiken als officiële voertaal met de ouders.
    Ouders die de Nederlandse taal niet beheersen, dienen zich te laten vergezellen van een tolk.
  2. Bij de inschrijving van kinderen waarvan de ouders anderstalig zijn, zullen de directies de ouders wijzen op hun taalverantwoordelijkheid voor wat betreft de opvolging van hun kind.
    Minstens één van beide ouders zal gevraagd worden er zich toe te verbinden dat hij of zij de Nederlandse taal machtig is (spreken, lezen en schrijven) of minstens het engagement aangaat om binnen een redelijke termijn deze taal aan te leren.
    De directies van hun kant zullen de ouders die dit wensen, spontaan doorverwijzen naar lokale hulpgroepen die kunnen bijspringen bij het onderricht van de Nederlandse taal.
  3. In de schoolgebouwen zal op uitdrukkelijke wijze worden geëist dat erdoor de leerlingen Nederlands wordt gesproken. Van de ouders wordt eenzelfde engagement gevraagd.
  4. Alle oudercontacten tussen ouders en personeel verlopen uitsluitend in het Nederlands.

Contact

De Zevensprong, Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Halle

Administratieve zetel Vondel 41, 1500 Halle
Telefoon 02 363 85 70

Dhr. Lander Van Medegael
Functie Coördinerend directeur
Telefoon Via algemeen nummer
E-mail lander.vanmedegael@korha.be

De scholengemeenschap bestaat uit: