Begeleiding


In elke graad doen we veel inspanningen om elke leerling te volgen in zijn/haar ontwikkeling en waar mogelijk individueel te begeleiden.

De klassenraad vergadert minstens vier maal per jaar om de klassituatie, je welzijn, je vorderingen, je leer- en leefhouding en je resultaten te evalueren.
Bij eventuele problemen gaat de klassenraad na wat de oorzaak kan zijn en hoe dit kan worden opgelost.
Daarbuiten komt de klassenraad samen telkens de directeur of het leerkrachtenteam dit nodig acht.

 

Socio-emotionele begeleiding

Je kan met eventuele problemen steeds terecht bij je klastitularis.

Daarnaast heeft elke graad een aantal interneleerlingenbegeleidersdie je kunnen helpen met bijzondere of delicate vragen of wanneer je in problemen zitook wel ILB genoemd.Zij kunnen ook ondersteuning bieden bij leermoeilijkheden, pestproblemen, (klas)conflicten of wanneer je je slecht voelt.

Je kan ook steeds terecht bij je andere vakleerkrachten, de graadcordinatoren, het secretariaat of de directeur.

 

Studiebegeleiding

Zoals elke school besteden wij ook aandacht aan LEREN LEREN.

Uiteraard geeft elke leerkracht vakspecifieke hints en leervaardigheden mee.

In bepaalde studierichtingen maakt LEREN LEREN integraal deel uit van de leerstof. Zo komt in de studierichting STW in de integrale opdrachten de component Studies in eigen handen nemen aan bod. Via zogenaamde reflectieboekjes krijgen de leerlingen feedback op hun leerproces.

 

Bovendien legt elke graad vakoverschrijdend en leeftijdsgebonden eigen klemtonen.

Zo opteert de eerste graad voor een eerder individuele bijsturing van de leerattitude: LEREN LEREN volgens de behoefte van de eerstegraadleerling. We bieden LEREN LEREN aan via vaste methodes die daarna kunnen gentegreerd worden in alle vakken.

In detweede graad kiest men voor een thematische benadering in modules via Start-to-Learn. Leerlingen die worstelen met gelijksoortige moeilijkheden bij het verwerken van de leerstof of het organiseren van hun studies krijgen methodes aangereikt in groepssessies.

In de derde graad, als voorbereiding op verdere studies aan de hogeschool of universiteit,  ligt de nadruk van LEREN LEREN bij het verwerken van grote gehelen en de planning die daarbij gepaard gaat.

 

De leerlijn doorheen LEREN LEREN over de drie graden wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd volgens de eisen van  onze snel evoluerende  samenleving en nieuwe inzichten in leerprocessen.

Zo bewaken we in onze school het levenslang en levensbreed LEREN LEREN.

Als je voor enige tijd ziek bent geweest kunnen erinhaallessenvoorzien worden voor sommige vakken.

Er is ook de mogelijkheid om ’s middags vrijwillig naar demiddagstudiete gaan om een achterstand weg te werken, iets voor te bereiden, je agenda in orde te brengen,..

 

Leerstoornissen

Leerlingen die te kampen hebben met een leerstoornis, worden geholpen met een aantal compenserende en stimulerende maatregelen.

Dit kan enkel na het voorleggen van een attest.

 

CLB (centrum voor leerlingbegeleiding)

De school werkt nauw samen met het CLB-team van Halle. Je kan steeds bij de  CLB-medewerkers terecht in verband met vragen rond je studiekeuze, je resultaten, conflicten of persoonlijke moeilijkheden. Ze zijn op vaste tijdstippen op school aanwezig. Ook voor vragen rond leerstoornissen kun je bij hen terecht. Het CLB kan je ook in contact brengen met andere vormen van externe hulpverlening.
Vragen over je gezondheid kan je aan de CLB-arts richten.

 

GOK (gelijke onderwijskansen)

Het GOK-team werkt per drie jaar aan enkele centrale thema’s om het hoofd te bieden aan een leerlingengroep met specifieke noden. De mogelijke thema’s zijn:

1) Preventie en remediring van leerachterstand

2) Taalbeleid

3) Omgaan met diversiteit

4) Socio-emotionele ontwikkeling (eerste graad)

5) Doorstroming en orintering

6) Leerling- en ouderparticipatie.

Hun inspanningen hebben als doel elke leerling optimale kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het gelijke onderwijskansenbeleid wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom specifieke aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

Voor meer info klik hier

GON (gentegreerd onderwijs)

De school werkt ook samen met een aantal externe begeleiders die hulp bieden aan leerlingen met een zeer specifieke problematiek (visuele beperking, auditieve beperking, motorische beperking, autismespectrum-stoornis). Deze begeleiding moet door de ouders via het CLB aangevraagd worden ten laatste in het tweede trimester van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de begeleiding gestart wordt.

In overleg met de school wordt een haalbare begeleiding afgesproken.