Schoolraad


De schoolraad: het officiële participatieorgaan in de school

Vanaf 1 april 2005 zijn alle vrije scholen in Vlaanderen verplicht om een schoolraad op te richten. De schoolraden worden om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Wie is verantwoordelijk voor de oprichting van de schoolraad?

De inrichtende macht draagt de verantwoordelijkheid voor de oprichting van de schoolraden en kan ook zelf kiezen onder welke vorm de oprichting van de schoolraden plaatsvindt. Wij adviseren om per autonome school een schoolraad op te richten zelfs wanneer de school tot eenzelfde inrichtende macht of schoolbestuur behoort waarvan de vestigingen van de verscheidene scholen gelegen zijn in dezelfde gemeente of binnen een straal van twee kilometer.

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee)vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het schoolpersoneel en de lokale gemeenschap. In het secundair onderwijs worden daarenboven ook nog de vertegenwoordigers van de leerlingen mee opgenomen in de schoolraad. De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raadgevende stem Indien er een pedagogische raad, leerlingenraad en ouderraad bestaat, dan duiden zij de afgevaardigden aan voor de betrokken geleding in de schoolraad. De onderliggende raden bepalen wanneer deze aanduiding wordt hernieuwd.

Indien er geen pedagogische, leerlingen en/of ouderraad bestaat dan worden de vertegenwoordigers rechtstreeks verkozen. De vertegenwoordigers van de ouders worden dan door en onder de ouders van de leerlingen verkozen.

Wat doet de schoolraad op school?

 

 1. De schoolraad mag informatie opvragen bij de school en documenten inkijken die nodig zijn bij het uitoefenen van de advies en overlegbevoegdheid van de schoolraad. Daarnaast is de schoolraad verplicht om hun achterban (alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de school) te informeren over hun standpunten.
 2. De schoolraad mag vrijblijvend advies geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast is de schoolraad volgens het participatiedecreet verplicht om de school te adviseren over onderstaande onderwerpen. Het advies wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht en is gemotiveerd. De inrichtende macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het advies van de schoolraad.
  • de bepaling van het profiel van de directeur;
  • het studieaanbod;
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
  • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer;
  • de vaststelling van het nascholingsbeleid;
  • het beleid inzake experimenten en projecten.
 3. De inrichtende macht overlegt met de schoolraad over onderstaande onderwerpen. Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van inrichtende macht en schoolraad. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht en de schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing.
  • Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement.
  • Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen
  • Het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan
  • De vaststelling en de wijziging van het beleidsplan
  • Beslissingen inzake de jaarplanning van extra-muros activiteiten en parascolaire activiteiten.
  • Beslissingen inzake de infrastructuurwerken.
  • De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten.
  • Het bepalen van het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school;
  • Het bepalen van de duur van de stageactiviteiten

Concreet betekent dit dat de school bijvoorbeeld tijdens hetschooljaar geen bijkomende rekening mag vragen voor de drank of verzekering zonder dit te overleggen in de schoolraad.

Hoe werkt de schoolraad?

De interne werking van de schoolraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.

Problemen of geschillen?

Bij geschillen tussen de inrichtende macht en de schoolraad kan een bemiddelingscommissie op vraag van ofwel de schoolraad ofwel de inrichtende macht optreden. Een bemiddelingscommissie is samengesteld uit drie personen. De IM en de schoolraad duiden elk één persoon aan. Deze twee personen kiezen de derde persoon die optreedt als voorzitter. Hier is het wel belangrijk dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen een geschil en een klacht. Een geschil is bijvoorbeeld een meningsverschil tussen de schoolraad en de inrichtende macht waar men niet uitgeraakt. Een klacht daarentegen gaat over een (vermeende) fout van bijvoorbeeld de inrichtende macht t.a.v. besluitvormingsprocedure en de participatie van de schoolraad hierbij.

Bron : www.vcov.be

 

VERTEGENWOORDIGERS:

Afgevaardigde schoolbestuur:

 • de heer Bart Parrez

Pedagogische raad:

 • mevrouw Veerle Verheugen (secretaris)
 • mevrouw Kathy Vanlinthout
 • mevrouw Hilde Simeons
 • mevrouw Els Verbist

Ouderraad:

 • mevrouw Els de Jonghe (voorzitter)
 • mevrouw Iris Cannoot
 • de heer Michaël De Kegel
 • mevrouw Tina De Lange

Lokale gemeenschap:

 • (niet vertegenwoordigd)

 

 

De verslagen van de vergaderingen vanaf januari 2011 tot heden worden ook gepubliceerd op de website van de schoolraad.

Archief vroegere schooljaren