Zorgbeleid


In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook.  Deze kinderen stellen de school voor de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen het aanbod van de school aan te passen aan de noden en de mogelijkheden van het kind.

Wanneer men aanneemt dat kinderen mogen verschillen, aanvaardt men dat zowel het leertraject als het begin- en eindpunt mogen verschillen.  Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en op dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen.  De klemtoon ligt op het opvolgen van de ontwikkeling van het individuele kind.De school gaat na wat een kind kan en hoever het kan geraken.  Kinderen die nood hebben aan extra zorg kunnen een leerlijn volgen, aangepast aan haar/zijn mogelijkheden en rekening houdend met de draagkracht van de school.

Dit proces van differentiatie is geen haalbare opdracht voor de individuele klasleraar.  Het  vergt coördinatie en teamoverleg.
Zorgbeleid is een opdracht voor het hele team.  Maar binnen dat team worden een aantal specifieke taken uitgevoerd die het zorgbeleid in de school richting geven en stimuleren.

1. Coördinatie van het zorgbeleid houdt in dat er overleg wordt gepland.  In samenspraak met het C.L.B. worden in de loop van het schooljaar geregeldklassenraden georganiseerd.  Tijdens deze multidisciplinaire overlegmomenten bespreekt men o.a. :

 • de organisatie en de uitvoering van het kind- /leerlingvolgsysteem
 • het opstellen van een individuele leerlijn
 • het opstellen van een stappenplan rond sociale vaardigheden
 • het voorbereiden van overgangsbesprekingen (zie ook zittenblijven)

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van het zorgbeleid op het niveau van de school.

2. De realisatie van het zorgbeleid wordt gecoördineerd door de interne leerlingbegeleider.  Het hoofdaccent in de taak van de interne leerlingbegeleider ligt op het begeleiden van kinderen, ouders en leerkrachten.  Tot het takenpakket behoren o.a. :

 • het opstellen en bewaken van procedures voor een planmatig werken binnen de school
 • het afstemmen van hulpverlening door externe hulpverleners
 • het remediëren van kinderen met leerproblemen
 • het ondersteunen bij de verwerking van toetsgegevens
 • het adviseren en begeleiden bij gedrags- en werkhoudingsproblematiek
 • het ondersteunen en begeleiden van individuele leerlijnen
 • het inzetbaar maken van remediërende materialen.

De functie van leerlingbegeleider is een zeer belangrijke stap in de richting van een kwalitatief goede opvang van leerlingen met specifieke pedagogisch-didactische behoeften.

3. Het zorgbeleid van de school volgt 3 trajecten :

 • spoor 1 : zorgverbreding per leerjaar, waarbij de klasleraar samenwerkt met de parallelcollega
 • spoor 2 : differentiatie door het werken met niveaugroepen (lezen, spelling, rekenen), via contractwerk of hoekenwerk
 • spoor 3 : remediëring voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  Dit kan zowel binnen als buiten de klascontext gebeuren.  Het uitzetten van een individuele leerlijn valt tevens onder deze rubriek.

We mogen bij dit alles niet vergeten dat de spilfiguur van dit zorgbeleid de klasleraar is en blijft !  Een zorgbeleid heeft enkel zin indien het ondersteuning biedt aan het handelen van de leerkracht.  De eerstelijnszorg van de klasleraar en de aanvullende expertise van de personen met een zorgopdracht vullen elkaar op die manier aan.

Omgaan met leerlinggegevens

Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie wordt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het uitwisselen van persoonlijke gegevens met externe organisaties of personen (revalidatiecentrum, logopedisten, …) kan enkel na een schriftelijke toestemming van de ouders.