Zorgvisie


We proberen op school een sfeer te creëren waarin alle leerlingen en leerkrachten zich ten volle kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. De minimumvoorwaarde hiervoor is dat iedereen zich goed voelt op school.

Onze zorgvisie is gebaseerd op het zorgvademecum van het katholiek basisonderwijs.

De uitgangspunten van ons zorgbeleid zijn het nastreven en/of realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen bij zoveel mogelijk kinderen. Om dit te bereiken leggen we doelbewust de nadruk op preventieve basiszorg, verhoogde zorg en de uitbreiding van de zorg.

Preventieve basiszorg op schoolniveau betekent dat de school de ontwikkeling stimuleert van alle leerlingen en zo mogelijk problemen probeert te voorkomen. Om dit te verwezenlijken bouwen we als school een haalbaar en gedegen programma uit voor onze leerlingen.

De verantwoordelijkheid van de basiszorg ligt bij de klasleerkracht. De leerkracht volgt systematisch alle leerlingen op door middel van onder andere klaseigen toetsen, lvs toetsen, observaties,…

Een leerlingvolgsysteem waarborgt de doorstroming van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs.

Begeleiding van het keuzeproces en de attitudevorming in het zesde leerjaar: er worden oriënteringsgesprekken gehouden waarbij een advies gegeven wordt. Elke leerling ontvangt een BaSo-fiche.

In de klas wordt basiszorg uitgebouwd voor iedereen en verhoogde zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarom voorziet het schoolteam voor hen extra zorg.

Verhoogde zorg houdt in dat we gaan opvolgen, signaleren, differentiëren, remediëren, stimuleren, compenseren, dispenseren en een planmatige aanpak van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt hier plaats.

We gaan de zorg uitbreiden als we als schoolteam voelen dat onze inspanningen en de inspanningen van de ouders en de leerling niet het gewenste resultaat opleveren. Het schoolteam en de ouders besluiten om het CLB-team te betrekken bij deze individuele probleemsituatie. Het CLB richt zich op de onderwijs – en opvoedingsbehoeften van de ouders en de leerkrachten. Het schoolteam coördineert en realiseert schoolinterne zorg. Het team werkt hierbij planmatig en stelt een handelingsplan op. Er wordt nauw en constructief samengewerkt met de ouders. Alle betrokken actoren werken actief mee.

“Zorgbeleid” is dus een opdracht van het hele schoolteam en kan alleen maar slagen in samenwerking met de ouders!