Inschrijven


 1. Inschrijvingen 

 

3.1 Leerplicht

 

In september van het burgerlijk  jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.  Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in samenspraak en na advies van directeur en C.L.B.

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen.   Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

 

3.2 Het inschrijvingsbeleid 

 

Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 kan je voor het inschrijven van uw kind terecht op de website http://basisschool-aanmelden.be. Dit wordt centraal beheerd door het LOP.

 

Greet Marcelis: LOP-deskundige

Email:  greet.marcelis@ond.vlaanderen.be

GSM : 0491 35 46 98

 

Het elektronisch aanmelden van uw kind via een online applicatie impliceert niet dat uw kind is ingeschreven. Het gaat hier over een aanmelding. 

 

U ontvangt na de aanmeldingsperiode een e-mail met ofwel:

 

 1. Een uitnodiging om uw kind in één van de door u gekozen scholen in te schrijven. U maakt dan een afspraak via het secretariaat van de toegekende school.

 

 1. Een weigering. Dit betekent dat er voor uw kind in de door u gekozen scholen geen plaats meer vrij is. Het weigeringsdocument wordt u automatisch doorgestuurd. U hoeft dit dus niet op de school af te halen.

 

3.2.1 Volgende principes worden bij het aanmelden gehanteerd:

 

 1. U kiest eerst de school / scholen waar u uw kind wenst in te schrijven. U kan meerdere scholen, volgens een zelf bepaalde rangorde, selecteren.

 

 1. Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen speelt de afstand tot de school de beslissende factor. Zo krijgen de kinderen die dicht bij de school wonen de voorkeur op wie veraf woont. Er wordt hiervoor gekeken naar de wandelafstand tussen de school en de domicilie van het kind.

 

 1. Voor de geboortejaren 2018 (onthaalklas), 2017 (eerste kleuterklas)  en 2014 (eerste leerjaar) wordt rekening gehouden met de sociaal economische situatie van het kind. Door een vergelijking te maken tussen de sociaal economische situatie van de ruimere regio en de populatie van de school, kunnen ook hier bepaalde rangordes worden opgemaakt.

 

 1. Het tijdstip waarop u aanmeldt is van geen belang. U moet er enkel voor zorgen dat u dit doet binnen de vooropgestelde periode.

3.2.2 Periodes waarop de website voor ouders actief is:

 

U verneemt in de loop van het 1ste trimester van dit schooljaar (via de website van de school, infobrochure van het LOP, de media…) de concrete organisatie, waaronder ook de tijdstippen wanneer welke groep kinderen zich moeten aanmelden.

http://www.basisschool-aanmelden.be

 

3.2.2.1 Broer / zus / kind personeel.

 

Aanmelden : data zie 3.2.4

 

3.2.2.2 Alle andere kinderen

 

Aanmelden : data zie 3.2.4

 

3.2.2.3 Vrije inschrijvingen

 

Aanmelden kan vanaf (data nog te bepalen)

Inschrijven kan meteen na het ontvangen van de  bevestigende e-mail. Wie een weigering ontvangt hoeft niet naar de school te komen.

 

Belangrijke documenten nodig bij inschrijving.

 

 1. Identiteitskaart of kids ID of ……… (één van deze is voldoende.)
 2. Identiteitskaart ouder / voogd
  1. Dit als voor bewijs van woonplaats
  2. Andere bewijzen (attest gemeente) kunnen hiervoor een alternatief zijn
 3. Indien het gaat over een inschrijving binnen het M decreet.
  1. Verslag voor toegang buitengewoon onderwijs. (leerlingen met een verslag worden steeds ingeschreven onder ontbindende voorwaarde.)
  2. Gemotiveerd verslag GON (geïntegreerd onderwijs)

 

Opmerking

  De wachtlijsten blijven allemaal van toepassing tot 30 juni van het schooljaar waarvoor men zich aangemeld heeft.

3.2.3 Disfunctiecommissie

 

Indien u om één of andere reden niet akkoord bent met de wijze van inschrijving, de toekenningcriteria of de weigering, kan u een klacht richten tot de disfunctiecommissie.

 

3.2.4 tijdslijn inschrijvingsprocedure 2019 – 2020

periode wat begin einde
vrije plaatsen online 16/12/2019
online aanmeldingen voorrangsgroepen Aanmelden broers, zussen en kinderen van personeel op www.basisschool-aanmelden.be 06/01/2020

10u

17/01/2020

18u

Toewijzingsberichten (uiterste datum) 24/01/2020
Inschrijven aangemelde broers, zussen en kinderen van personeel 27/01/2020

8u

07/02/2020

16u

Online aanmeldingen IND, NIND, alle kinderen Vrije plaatsen online 14/02/2020
Aanmelden op www.basisschool-aanmelden.be 02/03/2020

10u

31/03/2020

18u

Toewijzingsbericht (uiterlijke datum) 30/04/2020
Inschrijven aangemelde kinderen en start opvissen 04/05/2020

8u

26/05/2020

16u

Vrije inschrijvingen  Vrije plaatsen online 27/05/2020
Start vrije inschrijvingen 29/05/2020

8u

3.3 Toelatingsvoorwaarden

 

Een inschrijving is pas effectief als de ouders zich akkoord verklaren met het opvoedingsproject, het schoolreglement en de algemene informatie. 

Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel 

 

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, de SIS-kaart, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …).

 

Kleuterschool

 

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Kleuters die 2 jaar en 6 maand worden op een instapdatum, worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten: 

 

– de eerste schooldag na de zomervakantie ;

– de eerste schooldag na de herfstvakantie ;

– de eerste schooldag na de kerstvakantie ;

– de eerste schooldag van  februari   

– de eerste schooldag na de krokusvakantie ;

– de eerste schooldag na de paasvakantie.

– de eerste schooldag na het hemelvaartweekend.

Vóór de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn.

Wij vragen uitdrukkelijk aan de ouders dat het kind op het instapmoment zindelijk is. 

Lagere school

 

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 

Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject

  

 

Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs. 

 

Zesjarigen die in het voorgaande schooljaar ingeschreven waren in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en er ten minste 250 halve dagen aanwezig geweest zijn, hebben een recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs. De ouders van deze leerlingen maken zelf de keuze of de leerling op zes jaar in het gewoon lager onderwijs instapt (of een jaar langer kleuteronderwijs volgt). 

 

Voor vijfjarigen en zesjarigen die geen 250 halve dagen aanwezigheid in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs hebben, beslist de klassenraad van het lager onderwijs over de toelating. 

 

De school deelt de beslissing omtrent de toelating tot het gewoon lager onderwijs mee uiterlijk de tiende schooldag van september, voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september. Voor leerlingen die vanaf 1 september ingeschreven worden, deelt de school de beslissing mee uiterlijk 10 schooldagen na de inschrijving. In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarden. Wanneer deze termijnen overschreden worden is de leerling ingeschreven.

 

Wanneer de beslissing tot toelating negatief is, moet deze beslissing schriftelijk meegedeeld en gemotiveerd worden. 

 

Voor de leerlingen die instappen in het gewoon lager onderwijs in Franstalige scholen in de rand– en taalgrensgemeenten, die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied is voldoende aanwezigheid in een Nederlandstalige erkende school voor kleuteronderwijs geen vereiste. Zij hebben op basis van hun leeftijd van zes jaar recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs. 

 

Toelatingsvoorwaarde gewoon lager onderwijs voor zesjarigen. 

 

De klassenraad beslist over de toelating van een vijfjarige tot het gewoon lager onderwijs. Voorafgaand aan deze beslissing wint de klassenraad het advies in van het CLB. 

 

Toelatingsvoorwaarde gewoon lager onderwijs voor zevenjarigen en ouder. 

 

Deze leerlingen hebben op basis van hun leeftijd recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs. De vereiste van voldoende aanwezigheid in het Nederlandstalig erkend kleuteronderwijs of toelating door de klassenraad is op hen niet van toepassing.  

 

De school bepaalt de niveaugroep waarin het kind onderwezen zal worden. 

 

De school kan in dit verband aan de ouders vragen om het rapport uit de voorgaande school ter inzage voor te leggen aan de directie. 

 

Doorgeven leerlingengegevens bij schoolverandering. 

 

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek – inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. 

We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

 

3.4 Weigering van inschrijven

 

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. 

 1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school.

 

 1. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij die meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een verslag voor toegang buitengewoon onderwijs onderzoeken of de redelijkheid van aanpassingen op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging haalbaar is. Om tegemoet te komen aan de richtlijnen van het M-decreet stelde de school een inclusiecommissie samen (zie 2.3). Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een verslag voor toegang buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school de redelijkheid van aanpassingen alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de redelijkheid van aanpassingen houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: 

– de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; 

– de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit; 

– een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; 

– de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; 

– het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces. 

 

Wanneer pas na een inschrijving blijkt dat de leerling in kwestie een verslag heeft dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. De school zal alsnog overleg organiseren met de ouders, klassenraad en CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.

 

 1. Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. 

Bij een weigering op basis van ‘redelijkheid van aanpassingen’ wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.


Inschrijven in een basisschool 2019-2020

Alle scholen in Sint-Pieters-Leeuw (ook in Beersel en Halle) werken met een elektronisch aanmeldsysteem voor de inschrijvingen in de basisschool (kleuter en lagere school). Het is zeer belangrijk dat je je kind tijdens de juiste periode aanmeldt, zo ben je zekerder van een plaats voor je kind. Als je inschrijft na deze periode, dan is de kans heel klein dat je nog een plaats vindt! Aanmelden kunt u doen via de website www.basisschool-aanmelden.be

Voor wie?

Je hebt een kind dat geboren is in 2017? Dan moet je je kind binnenkort inschrijven in een basisschool! Sommige kinderen zijn nog niet of nog maar pas 1 jaar oud zijn maar ook zij moeten binnenkort ingeschreven worden (ook al starten ze pas in september 2020).

Hoe?

Ga naar de website www.basisschool-aanmelden.be voor meer info over de aanmeldprocedure en de aanmeldingsperiodes.

Extra info: 

Schrijf alle kinderen in die van school willen veranderen en alle kinderen geboren in 2017, ook als ze pas starten op 1 september 2020.

De belangrijke data in verband met de aanmeldings- en inschrijvingsperiode vindt u hier.

Bij de  aanmeldingen en inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 wordt er geen afzonderlijke periode meer voorzien voor kinderen van personeel en broers/zussen. Er is nog slechts 1 aanmeldperiode voor alle kinderen. De kinderen van personeel en broers/zussen zullen door het computersysteem automatisch met voorrang geplaatst worden.

Alle kinderen:

–          Aanmelden: vanaf 18 maart 2019 tot 5 april 2019

–          Inschrijven na gunstig advies van aanmelden : 6 mei 2019 tot 24 mei 2019

Start vrije inschrijvingen op 6 juni 2019. De inschrijvingen gebeuren vanaf dan chronologisch en rechtstreeks op de school.

Link naar brochure aanmelden secundair onderwijs: klik hier