Studierichtingen 2e graad


Op het einde van de eerste graad moet je opnieuw een keuze maken. De beslissing die je nu neemt, is wel zeer belangrijk: die keuze geldt in principe voor twee schooljaren. Je denkt daarbij best ook al aan de verdere mogelijke studierichtingen in de 3e graad.

Overzicht lessentabellen 2e graad 2018 2019

3 en 4

Economie

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

 • Latijn
 • Moderne wetenschappen

 

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

 • Je hebt belangstelling voor de wereld om je heen: politiek, economisch, sociaal, mondiaal
 • Je volgt het nieuws via diverse media.
 • Je hebt een goede aanleg voor wiskunde. Indien je minder aanleg hebt voor wiskunde, denk je er aan je meer toe te leggen op talen (in de derde graad). Rekenvaardigheden blijft wel een must.
 • Je hebt zin voor netheid en orde bij het noteren en verwerken van gegevens.
 • Je maakt daarbij gebruik van ict-vaardigheden.
 • Je bent bereid om je taal mondeling en schriftelijk te verzorgen.
 • Je bent gemotiveerd om vreemde talen te leren spreken, lezen en schrijven.
 • Je hebt belangstelling voor waarden, normen en attitudes die nodig zijn in het bedrijfsleven: communicatie, creativiteit, flexibiliteit,

Onder begeleiding leer je:

 • begrijpen wat je vroeger in het nieuws miste. Kennis van de economie zal je met heel andere ogen naar de werkelijkheid laten kijken. Vanuit de actualiteit maak je kennis met de bouwstenen van het vak economie, je krijgt een visie op het maatschappelijk leven.
 • hoe gezinnen inkomen verwerven, sparen en consumeren, hoe bedrijven arbeid aanbieden en produceren, wat de rol is van de overheid en hoe belangrijk (internationale) handel is voor economische groei en welvaart.

Het vak is algemeen vormend en praktisch tegelijkertijd. Om problemen op te lossen gebruik je tabellen, grafieken, bedenk je structuren, analyseer je, schematiseer je en evalueer je.

Afhankelijk van je interesse en aanleg voor talen of wiskunde, zijn er binnen de richting economie twee mogelijkheden: wiskunde 5 uur en wiskunde 4 uur.

Wat na deze studierichting?

 • Logische overgang: Economie-wiskunde (als je 5 u. wiskunde volgde), Economie-moderne talen
 • Mogelijke overgang: Humane Wetenschappen (je zal een basispakket cultuur- en gedragswetenschappen moeten bijwerken), Handel (mits bijwerken van bedrijfseconomie en informatica)
 • Moeilijke overgang: Wetenschappen-wiskunde

 

Grieks Latijn

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

 • Grieks – Latijn

 

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

 • Je denkt dat je via het aanleren van de Latijnse en Griekse beschaving en cultuur het leven nu beter zal begrijpen en kritischer zal bevragen.
 • Je wil met je kennis van de oude talen een beter inzicht krijgen in de moderne talen. Je beschikt over een goed geheugen.
 • Je houdt van strakke, complexe regels en wetmatigheden wat taal betreft.
 • Je kan kritisch en nauwkeurig werken. Je kan doorzetten en toont studie-ijver.

Onder begeleiding leer je:

 • De studierichting Grieks-Latijn is een sterk taalkundig, literaire en cultuurhistorische richting.
 • De studie van de twee klassieke talen wil je gevoelig maken voor de rijkdom van de taal en je inzicht bijbrengen in taalstructuren.
 • Je komt in contact met twee belangrijke Westerse beschavingen. Je zal je verdiepen in het algemeen menselijk en blijvend erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving.

De studie van de Griekse taal levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van abstract taalkundig denken en zin voor analyse. Bovendien is de component cultuur belangrijk om onze eigen beschaving beter te begrijpen.

De studie van de Latijnse taal legt de nadruk op de taalbeschouwing. Het Latijn is een taal die aan strakke regels gebonden is en een uitstekende basis vormt voor zakelijke, historische en juridische teksten, hoewel ook hier het potische en culturele element niet ontbreken.

Wat na deze studierichting?

 • Logische overgang: Grieks-Latijn, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen
 • Mogelijke overgang: Moderne talen-wetenschappen
 • Moeilijke overgang: Wetenschappen-wiskunde, Humane wetenschappen, Economie-wiskunde, Economie-moderne talen, Latijn-wiskunde
Handel

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

 • Handel
 • Moderne Wetenschappen (MoWe)
 • Sociaal-technische Vorming (STV)

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

 • Handel is de geknipte studierichting voor jou als je een brede belangstelling hebt voor de wereld rondom jou, de economische realiteit je boeit en je haar wil proberen te verklaren, je graag met de computer omgaat, je ook een brede interesse hebt voor algemene vakken en moderne talen.
 • Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een commercile of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.
 • Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie zowel mondeling als schriftelijk in de eigen taal, maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits).

Onder begeleiding leer je:

 • Rekenvaardigheden toepassen binnen de handelssector.
 • De financile dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie
 • Financile verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding, manueel en met een boekhoudpakket op de computer.
 • Je krijgt inzicht in de functie van boekhouden voor kostenberekening en als instrument voor het voeren van een beleid in een bedrijf.
 • In bedrijfseconomie leer je over economische bedrijvigheid, monetair beleid, groei en conjunctuur, consumenten- en producentengedrag, kopen en verkopen, ondernemingsvormen, verzekeringen, markten en prijzen
 • Je krijgt een basis van burgerlijk en handelsrecht en sociale en fiscale wetgeving.
 • Kantoortechnieken zoals onthaal, (elektronische) postbehandeling, klasseren,vergaderen, verslaggeving, PR en communicatie, aanknoopformaliteiten
 • Het magazijn en de leveranciers- en klantenadministratie organiseren. De verschillende klantentypes, de verkoopsvormen van kleinhandel tot e-commerce.
Humane Wetenschappen

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

 • Latijn
 • Moderne wetenschappen (MoWe)

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

 • Je bent geboeid door de wijze waarop mensen zich individueel gedragen en in groep, hoe ze de werkelijkheid ervaren en vormgeven.
 • Je bent nieuwsgierig naar de levenswijze en cultuur van anderen.
 • Je durft nadenken over essentile levensvragen, de diepere betekenis en samenhang in dingen.
 • Je kunt kritisch en nauwkeurig werken, analyseren en synthetiseren.
 • Je bent expressief en communicatief.
 • Je bent gemotiveerd om vreemde talen te spreken, schrijven en lezen.

Onder begeleiding leer je:

 • In het vak Gedragswetenschappen staat de wijze waarop een individu en een samenleving functioneren centraal, evenals de wisselwerking tussen beide. De leerlingen maken er kennis met o.m. interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, antropologie -, die de studie van mens en samenleving mogelijk maken.
 • Welke domeinen komen aan bod: het gedrag van de mens, alleen en in groep, het leven in een maatschappij met regels en politieke structuren, taal, kunst en media als communicatiemiddelen
 • In het vak Cultuurwetenschappen bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Zo maak je kennis met o.a. economie, recht, media en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen. Je analyseert film, krant, tv, reclame en de moderne media. Je leert positieve mogelijkheden en manipulatietechnieken doorzien.
  Dat alles wordt kritisch en wetenschappelijk onderbouwd.
Latijn

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

 • Latijn

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

 • Je denkt dat je via het aanleren van de Latijnse beschaving en cultuur het leven nu beter zal begrijpen en kritischer zal bevragen.
 • Je wil met je kennis van de oude talen een beter inzicht krijgen in de moderne talen.
 • Je beschikt over een goed geheugen.
 • Je kan kritisch en nauwkeurig werken.
 • Jouw aandacht gaat naar abstract denken en zin voor analyse.
 • Je houdt van strakke, complexe regels en wetmatigheden wat taal betreft.
 • Je kan doorzetten en toont studie-ijver.
 • Aanleg voor wiskunde is een pluspunt.

Onder begeleiding leer je:

 • De studierichting Latijn is een sterk taalkundig, literaire en cultuurhistorische richting.
 • Het Latijn is een taal die aan strakke regels gebonden is en een uitstekende basis vormt voor zakelijke, historische en juridische teksten, hoewel ook hier het potische en culturele element niet ontbreken.
 • Deze richting wil je gevoelig maken voor de rijkdom van de taal en je inzicht bijbrengen in taalstructuren.
 • Je zal je verdiepen in het algemeen menselijk en blijvend erfgoed uit de Romeinse beschaving.
 • De studie van Latijn levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van abstract taalkundig denken en zin voor analyse. Bovendien is de component cultuur belangrijk om onze eigen beschaving beter te begrijpen.
Sociale en Technische Wetenschappen

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

 • Sociaal-technische Vorming (STV)
 • Moderne wetenschappen (MoWe)

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

 • Ben je sociaal, sta je open voor natuurwetenschappen, wil je meer weten over voeding presenteer je graag een groepswerk, doe je graag opzoekwerk?
 • In de studierichting Sociale en Technische Wetenschappen verkennen leerlingen de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en hun eigen positie daarbinnen.
 • Je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen en je staat open voor relationele en sociale leerprocessen.
 • Je bent creatief en steekt ook graag de handen uit de mouwen.
 • Je doet graag labo-experimenten.
 • Je leeft je gemakkelijk in de gevoelswereld van anderen in.

Onder begeleiding leer je:

 • Integrale Opdrachten (IO) bieden de leerlingen de kans om op een vakoverschrijdende manier de eigenheid van de studierichting te ontdekken. Verschillende componenten (voeding, labo, expressie, SW en PO) worden gentegreerd en er wordt gewerkt rond vier competenties:
  • sociaal- en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken.
  • een persoonsgebonden activiteit of een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en uitvoeren.
  • een mondelinge presentatie voor een groep houden
  • eigen studieloopbaan in handen nemen
 • IO bieden de leerlingen meer vrijheid en verantwoordelijkheid om zichzelf te ontplooien in het vak Sociale Wetenschappen (SW) leren de leerlingen zichzelf beter kennen en maken ze kennis met allerlei leerprocessen. Ze leren er passend communiceren en observeren het menselijk gedrag in verschillende situaties.
 • In het vak Natuurwetenschappen (NW) komen de leerlingen tot het besef dat dit geen wereldvreemd vak is, maar betrokken op de eigen leefwereld. Hiervoor moeten ze de link kunnen leggen tussen enerzijds experimenten en waarnemingen in een klassituatie en anderzijds het toepassen op hun eigen omgeving.
Toerisme

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

 • Latijn
 • Moderne wetenschappen
 • Handel
 • STV

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

 • Je wil je leren vlot uitdrukken in meerdere talen
 • Je hebt interesse voor geschiedenis en aardrijkskunde

Er is een grotere nood aan mensen die reizen la carte kunnen samenstellen. Reisbureaus en touroperators gaan de uitdaging aan reizigers een betere dienstverlening, meer knowhow en meer gespecialiseerd advies te bieden dan anonieme internetsites. Ook de dienstverlening op de vakantiebestemming wordt steeds belangrijker.

Onder begeleiding leer je:

 • In het hoofdvak toerisme bestudeer je in de 2de graad kusttoerisme, wintersport, natuur- en cultuurtoerisme en citytrips. Dit doe je vanuit het standpunt van de klant of toerist. Er wordt veel aandacht besteed aan aardrijkskundige aspecten van de toeristische streken. Je onderzoekt daarna welke de toeristische mogelijkheden zijn die hieruit voortvloeien.
  Tijdens de lessen toerisme ga je als leerling zelf veel op onderzoek uit over de bereikbaarheid van en transportmogelijkheden naar een bestemming, de mogelijke logies, de speciale attracties, gastronomie,… Dit alles wordt in taken en presentaties uitgewerkt tijdens de lessen ICT, waarbij ook informaticatoepassingen dagelijks gebruikt worden.
  Tijdens verplichte een- en meerdaagse excursies in binnen- en buitenland worden de toeristische kennis en vaardigheden verder uitgewerkt.
 • In Kunst en cultuur staat het historisch erfgoed centraal (musea, monumenten …) als belangrijke toeristische trekpleister. Je leert bronnen met historische informatie gebruiken. Uiteindelijk zul je zelf een dagexcursie in eigen streek of stad uitwerken. Je leert verschillende kunstdisciplines (bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst) kennen aan de hand van voorbeelden en je leert kunstwerken en monumenten beschrijven.
 • Het vak Communicatietechnieken bereidt je voor op het omgaan met mensen. De aandacht gaat o.a. naar menselijke contacten en omgangsvormen, houding en voorkomen, mondelinge en schriftelijke communicatie, communicatie en informatie in een reisbureau of bij de omgang met klanten enz.
 • In Toegepaste Economie wordt niet alleen aandacht besteed aan het belang van de toeristische sector in de totale economische activiteit, maar ook aan het nauwkeurig en klantvriendelijk handelen en denken. De specifieke technische economische aspecten worden zo veel mogelijk toeristisch ingekleurd. Je gaat om met bestelbons, verzekeringscontracten, betalingsmiddelen en behandelt klachten.
Verkoop

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

 • Beroepsvoorbereidend leerjaar (bvl): kantoor – verkoop
 • Handel
 • 2de leerjaar A

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

 • Je gaat graag om met mensen.
 • Je bent vlot in de omgang, vriendelijk, beleefd en tactvol.
 • Je bent stipt en je kan correct werken.
 • Je bent graag creatief bezig.
 • Je wil je ICT vaardigheden verder ontwikkelen
 • Je bent bereid je flink in te zetten voor Nederlands, Frans en Engels.
 • Je wil leren hoe je met geld moet omgaan en hoe je dat in boeken kan bijhouden.
 • Je bent genteresseerd in een groot gamma producten en de presentatie ervan.

In deze studierichting maak je kennis met de administratie en de verkoop. Je leert dit zeer praktijkgericht in een kantoorklas, in een winkelklas en in een echte winkel buiten de school.

Onder begeleiding leer je:

 • Goederen in ontvangst nemen en verkoopklaar maken voor de winkel, presenteren in schappen, in het Nederlands klanten onthalen en informeren ook via telefoon, eenvoudige inpaktechnieken.
 • Ondersteunende secretariaatsactiviteiten uitvoeren bv. telefoneren, inkomende en uitgaande post en mail verwerken, tienvingerblind typen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding.
 • Zowel  in de kantoorklas als in de verkoopklas leer je vlot met de computer werken: invoer en opmaak van teksten, invoer en opmaak van cijfers (rekenblad), invoer en opmaak van adresgegevens (databank), de aanmaak en opmaak van eenvoudige presentaties.
 • Je leert de basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels.

Module Medewerker klantendienst

Verzorging-Voeding

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

 • Moderne wetenschappen.
 • Sociaal- en technische vorming (stv).
 • Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL).

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

 • Je gaat graag om met mensen en je wil voor hen zorgen.
 • Je bent vlot in de omgang, vriendelijk, beleefd en verdraagzaam.
 • Je bent stipt en je kan correct werken.
 • Je hebt oog voor hygine
 • Je hebt interesse en aandacht voor gezonde voeding en een aangename woon- en leefsituatie
 • Je bent graag creatief bezig

De studierichting Verzorging- Voeding bereidt je voor op een beroep waarbij het zorgen voor mensen centraal staat.

Onder begeleiding leer je:

 • We werken, in projecten, samen aan basiskennis en basisvaardigheden, zoals het leren werken in groep, leren kwaliteitsbewust handelen.
 • We leren zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn.
 • Maaltijden plannen, voorbereiden en bereiden.
 • Zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten.
 • Zorg dragen voor linnen.
 • Ondersteuning bieden bij activiteiten van medeleerlingen, gezonde volwassenen kinderen tussen 2,5 en 10j.
Wetenschappen

Welke studierichting volgde je in het tweede jaar van de eerste graad?

 • Moderne wetenschappen
 • Latijn

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

 • Je bent creatief bij het oplossen van problemen en je neemt initiatief.
 • Je hebt doorzettingsvermogen.
 • Je bent kritisch en toont studie-ijver.
 • Je hebt aanleg voor wiskunde.
 • Je bent motorisch vaardig om nauwgezet experimenten en waarnemingen uit te voeren.
 • Je hebt zin voor orde en detail.
 • Je wil opbouwend samenwerken.

Onder begeleiding leer je:

 • Een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.
 • Het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent: vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum, nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag, in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie, een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.
 • Basisattitudes voor het veilig omgaan met stoffen en labomateriaal behoren eveneens tot deze richting