Christelijke Identiteit


In de postmoderne samenleving waarin we leven, wordt het geloof verdrongen naar de privsfeer. Het wordt moeilijk om Godsgeloof openlijk ter sprake te brengen. De getuigenis over de gelovige overtuiging waar we van leven verstilt. Ook de dialoog met andersgelovigen dreigt stil te vallen.

Doorheen de getuigenis van de christelijke geloofsboodschap en de beleving ervan, kan de school een leerplaats zijn van geloof en van respectvolle dialoog met andersgelovigen en andersdenkenden.

De school wil in respect voor elke levensbeschouwing getuigen van christelijke visies, waarden en overtuigingen. Ze wil samenwerken aan een wereld waar iedereen oprecht en waarlijk geluk kan vinden.

 


Onze school respecteert andere religies en culturen

De expliciete keuze voor het katholiek geloof en de concrete invulling ervan staan de openheid ten opzichte van andere religies en culturen niet in de weg, integendeel. Respect hebben houdt in dat we de dialoog tussen twee evenwaardige gesprekspartners aangaan….

Lees meer

Onze school erkent dat God het bestaan draagt

De gelovige levenshouding ervaart het bestaan als gedragen door een werkelijkheid die boven het menselijke uitstijgt. Ze gelooft in een God als een bevrijdende en hoopgevende kracht die liefde en menswaardigheid bevordert.

Lees meer

Onze school plaatst zich in de Bijbels-christelijke traditie

God heeft zich duidelijk getoond in wat Jezus van Nazareth deed en zei. De Bijbel en in het bijzonder de boodschap van Jezus vormen een waardevolle leidraad in het leven. Jezus’ verhaal van geloof, hoop en liefde biedt inspiratie in…

Lees meer

Onze school sluit zich aan bij de brede kerkgemeenschap

De Kerk geeft gestalte aan wat Jezus de mensen voorhield. In het uitbouwen van een gelovige leefgemeenschap op school vinden we aansluiting bij de wereldwijde gemeenschap van gelovigen. We schenken daarom aandacht aan de sterke momenten van de kerkelijke liturgische…

Lees meer

Onze school erkent de waarden die Jezus vooropstelde

De waarden die het katholiek onderwijs nastreeft, zijn geen exclusief katholieke waarden. Wel krijgen deze waarden vanuit de Bijbels-christelijke traditie specifieke kleur en draagkracht. De waarden die Jezus vooropstelde, vormen een leidraad voor ons dagelijks handelen. Zijn strijd tegen onrechtvaardigheid…

Lees meer

Onze school eerbiedigt Gods schepping

Onze schoolgemeenschap tracht de leerlingen ook gevoelig te maken voor de nood aan duurzaamheid en ecologisch bewustzijn. Het engagement tot meer zorg voor het milieu is geworteld in een houding van verwondering en eerbied voor Gods schepping.

Lees meer

Onze school heeft aandacht voor gebed en bezinning

De verbondenheid met God wordt beleefd in het gebed. Door samen te bidden bij het begin van de dag en door de zorg voor ruimte voor stilte, bezinning en gebed wil de school de leerlingen de weg tonen naar de…

Lees meer